KARTA STAŁEGO KLIENTA

W dniu 15.01.19 informujemy ze system lojalnosciowy PFC Card zostaje z dniem dzisiejszym zamkniety.Zgodnie z regulaminem na odbior punktow maja Panstwo 15 dni.

 

REGULAMIN PROGRAMU PFC CARD

 

  1. Definicje

1.1    P.F.C. – Organizatorem Programu Karty Stałego Klienta jest Firma Powierza Family Company Sp. z o.o. Zwycięzców 28 lok.28,03-938 Warszawa

1.2    Uczestnik - uczestnik Programu PFC CARD, który w trybie opisanym
w niniejszym Regulaminie otrzymał Kartę PFC CARD

1.3    Karta PFC CARD - karta wydawana Uczestnikowi uprawniająca do uczestnictwa w Programie.

1.4    Towary—towar uprawniający  do skorzystania ze świadczeń PFC.

1.5    Saldo Punktowe - liczba punktów, które Uczestnik zbiera z tytułu zakupu towarów

1.6    Sklepy – warszawskie salony Max Mara, Weekend by Max Mara, MARELLA, PENNYBLACK - adresy na stronie WWW.FASHIONGROUP.PL  

1.7    PFC CARD – Program Kart Stałego Klienta, którego

1.8    Wniosek o wydanie karty – formularz zgłoszeniowy w którym Uczestnik podaje dane niezbędne do wystawienia Karty

  1. Zasady ogólne

2.1    Program PFC CARD ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy regularnie dokonują zakupów towarów w Sklepach. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie PFC CARD. Wypełniając i przekazując Wniosek o wydanie karty Uczestnik:

- Wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie PFC CARD,

– akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu,

– potwierdza autentyczność zawartych we Wniosku danych

  1. Warunki przystąpienia do Programu PFC CARD

3.1    Uczestnikami Programu PFC CARD mogą stać się wyłącznie osoby pełnoletnie

3.2    Warunkami przystąpienia do Programu PFC CARD jest :

- Dokonanie zakupu w sklepie Max Mara, Weekend by Max Mara, MARELLA, PENNYBLACK

- Wypełnienie w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą Wniosek o wydanie karty oraz złożenie na nim podpisu  

3.3    Formularz zgłoszeniowy może być wypełniony przez pracownika Sklepu zgodnie z danymi otrzymanymi od przyszłego Uczestnika, albo przez Uczestnika po otrzymaniu druku formularza zgłoszeniowego. Po podpisaniu przez Uczestnika i złożeniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzymuje Kartę drogą pocztową w ciągu 30 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza.

3.4    Uczestnik  może w  każdym czasie  zrezygnować z uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz  zażądać usunięcia swoich danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora. 

  1. Karty PFC CARD

4.1    Każda Karta posiada numer przypisany danemu Uczestnikowi.

4.2    Każda Karta jest ważna przez okres 1 roku od jej wydania Uczestnikowi. Termin ważności może być zmieniony przez organizatora Programu, nie dłużej jednak niż do końca trwania Programu PFC CARD.

4.3    Karty PFC CARD nie mogą być udostępniane przez Uczestnika innym osobom. Każdy uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.

  1. 5.       Gromadzenie punktów

5.1    Każda Karta wydana Uczestnikowi posiada status karty tymczasowej której próg do aktywowania Karty wynosi 3 000 zł ( słownie trzy tysiące ).

5.2    Gromadzenie punktów na Karcie następuje po zmianie statusu karty z tymczasowej na aktywną.

 

5.3    Przy każdorazowym okazywaniu Karty przy zakupie system automatycznie rejestruje wartość zakupu oraz automatycznie monitoruje ich wysokość, aż do przekroczenia ustalonego progu 3 000 zł.

5.4    Po przekroczeniu ustalonego progu zakupów system PFC CARD automatycznie zeruje saldo zakupów oraz automatycznie uaktywnia kartę PFC CARD, na którą od momentu przekroczenia limitu 3 000 zł nadawane są punkty stanowiące 5% wartości zakupu. PFC zastrzega sobie prawo zmiany przelicznika nadań punktów.

5.5    Uczestnik powinien okazać kasjerowi Kartę przed zapłatą za zakupione towary. Po przekroczeniu ustalonego progu  punkty są automatycznie zapisywane w systemie po przyjęciu zapłaty przez kasjera. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty podczas zakupu, czy też przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, punkty nie będą przyznane. Punkty  mogą być zapisane w systemie PFC CARD na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu w terminie 7 dni od daty zakupu oraz przedstawienia karty PFC CARD.

5.6    W trakcie trwania promocji oraz wyprzedaży w sklepach PFC, gromadzenie punktów na karty jest wstrzymane.

5.8 Niewykorzystane punkty przepadają po 12 miesiącach od momentu ich uzyskania lub gdy przez okres 12 miesięcy nie zostanie wykonana żadna transakcja Kartą PFC Card (dodanie punktów, wydanie punktów, rejestracja zakupów dokonanych na przecenie). Po upływie powyższego terminu zgromadzone niewykorzystane Punkty, zostaną odjęte z Konta Uczestnika

  1. Wymiana punktów

6.1    Punkty mogą być wymienione wyłącznie wg zasad określonych przez PFC, nie mogą być wymienione na gotówkę. Punkty mogą być wymienione w postaci rabatu na Towary w połączeniu z dopłatą w gotówce lub bankową kartą płatniczą. W momencie wykorzystywania zgromadzonych punktów, co najmniej 10% wartości Towaru musi zostać zapłacone gotówką, bądź kartą płatniczą. Na pozostałą część wartości Towaru udzielany jest rabat stanowiący równowartość zgromadzonych przez Uczestnika punktów. Wartość 1 punktu to 1 zł.

6.2    Odbiór Towaru nie powoduje zwiększenia salda punktowego

6.3    Towary można odbierać tylko za punkty zgromadzone na jednej Karcie.

6.4    Wymiana punktów na Towar powoduje zmniejszenie salda o wartość punktów danego rabatu.

6.5    Punkty  może zrealizować w formie rabatu tylko Uczestnik posiadający własną Kartę.

6.6    W przypadku zwrotu towaru w drodze reklamacji, punkty nadane za zwracany towar zostają odjęte z Salda punktów Uczestnika,  punkty odjęte przy zakupie zostają z powrotem zwrócone na kartę Uczestnika.

  1. Karty PFC CARD zgubione, skradzione lub uszkodzone

7.1    W przypadku uszkodzenia Karty Uczestnik może zażądać jej wymiany na nową, nieuszkodzoną. W tym celu Uczestnik zgłasza się Sklepu, wypełnia wniosek o wydanie nowej Karty oraz składa ten wniosek wraz z uszkodzoną Kartą. Dostaje nową Kartę wraz z ostatnim  Saldem Punktowym, które zebrał na uszkodzonej Karcie.

7.2    Zgubienie lub kradzież Karty nie unieważnia wszystkich punktów zebranych przez Uczestnika, są one przekazywane na konto nowej karty, jeśli Uczestnik zgłosi taką dyspozycję.

7.3    PFC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.

  1. Centrum Obsługi Klienta PFC CARD

8.1    Informacje dotyczące Programu PFC CARD, w tym informacje dotyczące Salda Punktowego, można otrzymać w Sklepie.

  1. 9.       Zakończenie lub zawieszenie Programu

9.1    PFC zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 15 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Sklepach oraz na stronie internetowej WWW.fashiongroup.pl. Punkty zebrane przez Uczestników nie wymienione na Towary w trakcie trwania Programu PFC CARD tracą ważność i nie uprawniają do żądania wymiany punktów na Towary.

  1. 10.   Ochrona danych osobowych

10.1            W celu uczestnictwa w Programie PFC CARD, w tym otrzymania Karty PFC CARD, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, PFC przetwarza dane osobowe Uczestnika podane we Wniosku.

10.2Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Programie PFC CARD.

10.3PFC jako Administrator danych oświadcza, ze przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

10.4Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, a także prawo wniesienia sprzeciwu w każdym czasie w przypadku przetwarzania ich w celu określonym w pkt. 5 lub 6 poniżej.

10.5Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wyrażenia zgody pod formularzem osobowym we Wniosku podane dane osobowe będą przetwarzane przez PFC oraz firmy współpracujące w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

10.6Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wyrażenia zgody pod formularzem osobowym we Wniosku podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego Uczestnika może posłużyć do przesyłania przez PFC informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104)

10.7PFC, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), uprawniony jest, w zakresie w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Uczestnika dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

11. Postanowienia końcowe

11.1 PFC zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu PFC CARD. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Sklepach.

11.2 Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

11.3 Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Programu PFC CARD określonych w niniejszym Regulaminie powoduje utratę zebranych punktów, utratę ważności Karty oraz jej odebranie, wykluczenie z Programu PFC CARD.

11.4 Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

11.5 Niniejszy Regulamin  obowiązuje od dnia 18.07.2016.