Program karty stałego klienta firmy Powierza Family Company Sp. z o.o.

 

Regulamin programu PFC CARD

 

Definicje


1.1    P.F.C. – Organizatorem Programu Karty Stałego Klienta jest Firma Powierza Family Company Sp. z o.o. Zwycięzców 28 lok.28,03-938 Warszawa

1.2    Uczestnik - uczestnik Programu PFC CARD, który w trybie opisanym
w niniejszym Regulaminie ściągnie aplikacje na telefon i się w niej zarejestruje.

1.3    Towary—towar uprawniający do skorzystania ze świadczeń PFC.

1.4    Progi – wartość zakupów dokonanych przez uczestnika w okresie 90 dni od aktywacji aplikacji..

1.5   Okres rozliczeniowy- 90 dni miesiące od daty aktywowania rabatu.

1.6 Sklepy – warszawskie salony Max Mara, Weekend by Max Mara, MARELLA – adresy placówek znajdują się w zakładce SKLEPY.

1.7    PFC CARD – Program Kart Stałego Klienta w formie aplikacji do ściągnięcia na telefon komórkowy.

 

Zasady ogólne


2.1    Program PFC CARD ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy regularnie dokonują zakupów towarów w Sklepach. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie PFC CARD. Ściągając aplikacje oraz rejestrując się w niej Uczestnik:

- wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie PFC CARD,

- akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu,

- potwierdza autentyczność wypełnionych danych.

 

Program PFC CARD

 

3.1    Uczestnikami Programu PFC CARD mogą stać się wyłącznie osoby pełnoletnie

3.2    Warunkami przystąpienia do Programu PFC CARD jest :

- Ściągniecie aplikacji PFC CARD.

- Zarejestrowanie się danymi wymaganymi, zgodnie z prawdą.

3.3   Uczestnik  może w  każdym czasie  zrezygnować z uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz  zażądać usunięcia swoich danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora. 

 

RABATY


4.1    Każda Uczestnik posiada swoje konto przypisane jednej osobie.

4.2    Do aktywowania rabatu Uczesnik musi dokonać zakupów w Sklepach w przeciągu 90 dni od daty rejestracji w aplikacji na poniższą wartość:

 

15 000 zł. -5%

30 000 zł. -10%

VIP

45 000 zł.-15%

60 000 zł.-20%

 

 

4.3    Program automatycznie nadaje rabat po przekroczeniu wymaganej wartości na okres trzech miesięcy od jej przekroczenia oraz zeruje wartość dotychczasowych zakupów.

 

4.4 W aplikacji każdy Uczestnik może zobaczyć przysługujący mu rabat oraz datę jego ważności oraz wartość zakupów uprawniający do wyższego rabatu. oraz jego utrzymania posiadanego rabatu na dalszy okres rozliczeniowy.

 

4.5 Jeśli Uczestnik w okresie ważności karty nie dokona zakupów na wartość posiadanego rabatu ,jego rabat zostanie zmniejszony kaskadowo, o 5% na kolejny okres rozliczeniowy.

 

4.6    Program PFC CARD nie może być udostępniane przez Uczestnika innym osobom. Każdy uczestnik może posiadać tylko jedną aplikację.

 

 Gromadzenie punktów 

 

4.7    Przy każdorazowym okazywaniu aplikacji przy zakupie system automatycznie rejestruje wartość zakupu oraz automatycznie monitoruje ich wysokość, aż do przekroczenia ustalonych progów rabatowych.

4.8    Uczestnik powinien okazać kasjerowi aplikację przed zapłatą za zakupione towary. Po przekroczeniu ustalonego wartości zakupów rabat jest automatycznie zapisywane w systemie po przyjęciu zapłaty przez kasjera. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej aplikacji podczas zakupu, czy też przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, wartość zakupów nie będzie rejestrowana.

4.9    W przypadku zwrotu towaru w drodze reklamacji, wartość zakupów nadane za zwracany towar zostają odjęte z Salda Uczestnika.                     

Zakończenie lub zawieszenie Programu 

 

5.1    PFC zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 15 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Sklepach oraz na stronie internetowej www.fashiongroup.pl.

 

 Ochrona danych osobowych

 

6.1       W celu uczestnictwa w Programie PFC CARD, w tym otrzymania Karty PFC CARD, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, PFC przetwarza dane osobowe Uczestnika podane w aplikacji.

6.2       Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Programie PFC CARD.

6.3        PFC jako Administrator danych oświadcza, ze przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

6.4       Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, a także prawo wniesienia sprzeciwu w każdym czasie w przypadku przetwarzania ich w celu określonym w pkt. 5 lub 6 poniżej.

6.5       Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wyrażenia zgody pod formularzem osobowym we Wniosku podane dane osobowe będą przetwarzane przez PFC oraz firmy współpracujące w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

6.6       Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wyrażenia zgody pod formularzem osobowym we Wniosku podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego Uczestnika może posłużyć do przesyłania przez PFC informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104)

6.7       PFC, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), uprawniony jest, w zakresie w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Uczestnika dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Postanowienia końcowe

 

7.1      PFC zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu PFC CARD. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Sklepach.

7.2      Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

7.3      Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Programu PFC CARD określonych w niniejszym Regulaminie powoduje utratę zebranych punktów, utratę ważności Karty oraz jej odebranie, wykluczenie z Programu PFC CARD.

7.4      Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

7.5      Niniejszy Regulamin  obowiązuje od dnia 01.02.2020.